INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

RICHARD H. POPKIN, AVRUM STROLL

Thông tin sách

Tựa đề INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
Mã sách 14954
DDC 100
Phân loại Philosophy And Psychology
Ngôn ngữ Tiếng Anh,
Số trang 492
Tác giả RICHARD H. POPKIN, AVRUM STROLL,
N. Xuất bản HOLT, RINEHART AND WINSTON
Tại NEW YORK...
Năm 1979
Các sách cùng tựa đề 1
14954 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY Đang xem